AKADEMIA KULTURY POLSKIEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DLA POLAKÓW I OBCOKRAJOWCÓW

Edukacja przez sztukę w szkołach ponadpodstawowych

W roku szkolnym 2018/2019 i_2019/2020 w szkołach na terenie Poznania i powiatu poznańskiego prowadzone będą Warsztaty językowe, rozwoju osobistego oraz teatralne dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych.

Język, kultura i prawo polskie dla obcokrajowców

Od marca 2019 do września 2020 realizowane będą warsztaty z języka polskiego, kultury polskiej oraz formalno prawne dla obcokrajowców mieszkających w Poznaniu oraz powiecie poznańskim.

Realizatorzy

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji oraz Fundację Wrota Edukacji – EduGate. Partnerstwo nawiązano w celu połączenia zasobów obu podmiotów dla realizacji celów projektowych.

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt realizowany jest w ramach działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER pt. „Trzecia Misja Uczelni”.

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Trzecia Misja Uczelni

„Trzecia Misja Uczelni” dotyczy opracowania programów kształcenia i_realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu (np. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi) dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  • aktywizację społeczną i zawodową
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań
  • obudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
  • apobieganie społecznemu wykluczeniu

Dla kogo jest ten projekt?

Uczennice i uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły – I i II stopnia) uczący się w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 z obszaru obejmującego Miasto Poznań i powiat poznański.

Obcokrajowcy przebywający w Polsce, z obszaru obejmującego Miasto Poznań i powiat poznański według statusu na dzień przystąpienia do projektu.

Działania w projekcie

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Warsztaty językowe

Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty teatralne

Dla obcokrajowców

Nauczanie języka polskiego

Nauczanie kultury polskiej

Moduł formalno-prawny