Edukacja przez sztukę

Wprowadzenie

W ramach działań w szkołach ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim zrealizujemy warsztaty z języka polskiego, rozwoju osobistego oraz teatralne.

Grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie szkół ponadpodstawowych z obszaru obejmującego Miasto Poznań i powiat poznański (po reformie: LO, TECH, Brażowa Szkoła I i II stopnia) uczący się w roku szkolnym – zależnie od ostatecznego terminu rozpoczęcia projektu – 2018/2019 lub 2019/2020, według statusu na dzień przystąpienia do projektu.

Warsztaty językowe prowadzone będą w wymiarze 6 godzin lekcyjnych. Tematycznie skupione będą wokół postaci omawianego Klasyka, jego twórczości, czasów w których żył i języka którym pisał.

Warsztaty rozwoju osobistego potrwają 16 godzin. Skupione będą wokół rozwoju osobowości i inteligencji emocjonalnej uczestników, świadomości ich słabych i silnych stron, rozpoznaniu podstawowych kompetencji emocjonalnych i społecznych niezbędnych w świadomym życiu, obejmujące także tematykę społeczno-kulturowej tożsamość płci.

Warsztaty teatralne to już 36 godzin, finalizowanych pokazem pracy warsztatowej. W ramach zajęć nastąpi rozpoznanie świadomej kreacji roli w strukturze warsztatu/spektaklu przez pryzmat własnych doświadczeń i własnych ról życiowych, a wykorzystując uświadomione umiejętności i zrodzone idee w etapach poprzednich, w twórczy i kreatywny sposób dokonana zostanie teatralna wizualizacja warsztatu. Odniesienie do własnych ról życiowych pozwoli uczestnikom m.in. przełamać stereotypy narzucone przez gender.

Rekrutacja

Prowadzona będzie indywidualnie dla każdej z grup. Za organizację i prowadzenie akcji promocyjno-rekrutacyjnej odpowiedzialna będzie Fundacja, którą wspierać będzie WSPiA. Sama rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o akcję informacyjną skierowaną bezpośrednio do uczniów szkół ponadpodstawowych ze wskazanego obszaru.

Do szkół przekazane zostaną materiały informacyjne i dokumenty rekrutacyjne.

W procesie rekrutacji zweryfikowana zostanie wiedza uczestników w obszarze kompetencji osobistych oraz kultury. Weryfikacja ta odbywać się będzie w oparciu o elektroniczny test udostępniony na niniejszej stronie. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie będzie zobowiązana do wypełnienia testów.

Test zawierać będzie także pytania dot. diagnozy potrzeb uczestników odnośnie udziału w projekcie (np. ze względu na niepełnosprawność).

W ramach kryteriów rekrutacji pod uwagę brane będą pod uwagę:

  • kompetencje (weryfikacja w odniesieniu do tematyki wsparcia, test oceniać będzie poziom w skali 1-5, im niższy wynik tym wyższe miejsce na liście rekrutacyjnej),
  • niepełnosprawność (osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymają premię punktową) – 5 punktów.

Dokumentacja uczestnictwa:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Kultury Polskiej – Program zajęć
dla Polaków i obcokrajowców” w ramach warsztatów z języka polskiego, rozwoju osobistego
oraz teatralnych dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych pobierz

Karta zgłoszeniowa w projekcie pobierz

Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu pobierz

Oświadczenie uczestnika projektu pobierz

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w projekcie pobierz

Oświadczenie uczestnika projektu – rodzica/opiekuna prawnego pobierz

Harmonogram zajęć:

Aktualny harmonogram zajęć z podziałem na grupy => pobierz