Język, kultura i_prawo polskie dla obcokrajowców

Wprowadzenie

W ramach działań w projektowych realizowane będą następujące zajęcia dla obcokrajowców:

Nauczanie języka polskiego to kurs języka polskiego w wymierze 40 godzin lekcyjnych. Celem kursu jest opanowanie zasad gramatyki na poziome podstawowym, wzbogacenie słownictwa oraz swoboda w komunikacji w języku polskim.

Nauczanie kultury polskiej obejmuje podstawową więdzę nt. kultury i historii Polski. Celem kursu jest lepsza integracja obcokrajowców i przystosowanie do życia w Polsce. Zajęcia realizowane bedą w wymiarze 16 godzin lekcyjnych.

Moduł formalno-prawny  obejmuje podstawową więdzę nt. prawnych aspektów funkcjonowania obcokrajowców w Polsce w wymierze 16 godzin lekcyjnych. Celem kursu jest lepsza integracja obcokrajowców i przystosowanie do życia w Polsce, w tym także lepsza znajomość polskiego prawa. Podczas zajęć omawianie będą konkretne przypadki, np. dostęp do edukacji, służby zdrowia, kultury; uzyskanie prawa jazdy; pomoc społeczna; pomoc ofiarom dyskryminacji lub przemocy; zasady wynajmu lokali i mieszkań; rynek pracy; załatwianie formalności z zakresu legalizacji pobytu, uzyskania Karty Polaka, meldunku, rejestracji dzieci, obywatelstwa, pozwolenia na pracę itp.

Rekrutacja

W procesie rekrutacji zweryfikowana zostanie wiedza uczestników uczestników w obszarze kompetencji osobistych oraz kultury. Weryfikacja ta odbywać się będzie w oparciu o elektroniczny test udostępniony na stronie WWW projektu. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie będzie zobowiązana do wypełnienia testów. Test zawierać będzie także pytania dot. diagnozy potrzeb uczestników odnośnie udziału w projekcie (np. ze względu na niepełnosprawność).

W ramach kryteriów rekrutacji pod uwagę brane będą pod uwagę:

  • kompetencje (weryfikacja w odniesieniu do tematyki wsparcia, test oceniać będzie poziom w skali 1-5, im niższy wynik tym wyższe miejsce na liście rekrutacyjnej),
  • niepełnosprawność (osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności / orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają premię punktową) – 5 punktów,
  • płeć (z uwagi na dużo niższy udział kobiet w grupie cudzoziemców w Polsce należy dopilnować by ich udział w projekcie nie był zagrożony) – 2 punkty
  • status w Polsce (zgodnie z wytycznymi przy kwalifikowaniu cudzoziemców do projektu należy zwrócić szczególną uwagę na osoby posiadające kartę czasowego lub stałego pobytu w kraju, tj. powody, dla których cudzoziemiec przebywa w Polsce, tak by wsparcie kierowane było do osób, których pobyt nie jest chwilowy) – 5 punktów za kartę stałego pobytu, 3 punkty za kartę czasowego pobytu.

Dokumentacja uczestnictwa:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Kultury Polskiej – Program zajęć
dla Polaków i obcokrajowców” w ramach warsztatów z języka polskiego, rozwoju osobistego
oraz teatralnych dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych pobierz

Karta zgłoszeniowa w projekcie pobierz

Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu pobierz

Oświadczenie o zatrudnieniu pobierz

Oświadczenie uczestnika projektu pobierz

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu pobierz

Harmonogram zajęć:

Aktualny harmonogram zajęć z podziałem na grupy => pobierz